Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Krajský výbor KSS Žilina

 

Krajský výbor KSS Žilina

 

!!!POZOR!!!

Vzhľadom na neustále porušovanie pravidiel bolo diskusné fórum zrušené...

                             

 

 Spojme všetky sily

  za dôstojný život

  obyčajných ľudí.

 

 

"Naše učenie nie je dogma, je to návod ako
myslieť a konať"

 

     Cieľom komunistického hnutia je dosiahnutie revolučného pretvorenia kapitalistickej spoločnosti, odstránenie súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov. Súkromné vlastníctvo by nahradilo spoločenské vlastníctvo. Zavedenie socialistickej demokracie ako podmienky pre budovanie socializmu, ako prvého stupňa k vytvoreniu spoločnosti komunistickej, ktorej vybudovanie je konečným cieľom revolučného komunistického hnutia.

    Komunistické hnutie nadväzuje na učenia Karola Marxa, Fridricha Engelsa, Vladimíra Iľjiča Lenina, Jozefa Stalina a ďalších mysliteľov nášho hnutia.

  Komunistická spoločnosť, ktorá zákonite vystrieda kapitalizmus, má dve fázy: socializmus ako nižšiu fázu a komunizmus ako konečný cieľ revolučného robotníckeho hnutia a komunistických strán. Nevyhnutnosť víťazstva komunistickej spoločnosti a jej najvšeobecnejšie črty objavili zakladatelia marxizmu leninizmu K. Marx a F. Engels. V. I. Lenin rozpracoval hlavné otázky praktickej výstavby socializmu a na základe toho ďalej rozvinul učenie o socializme a komunizme. Leninské učenie o socializme a komunizme je ďalej rozpracované v teórii aj praktickej činnosti marxisticko – leninských strán.

                                           

              Komunisti: Nežná revolúcia bol rafinovaný podvod

 

 

BRATISLAVA - Komunisti stále považujú udalosti zo 17. novembra 1989 za politický prevrat. Komunistická strana Slovenska v dnešnom vyhlásení uviedla, že udalosti, nazývané ako nežná revolúcia, chápe ako rafinovaný a veľmi dôsledne pripravený podvod.

KSS nepriznáva zločinnosť komunizmu, čo zakotvuje aj zákon. Naopak, tvrdí: "politický systém v Československu do roku 1989 bol systémom orientovaným na človeka a niet v dejinách obdobia, ktoré by sa vyznačovalo takým stupňom dosiahnutia sociálnej spravodlivosti, ako to bolo do konca osemdesiatych rokov". Zmeny boli podľa komunistov nevyhnutné, avšak v rámci vtedajšieho socialistického zriadenia.

"Nežná revolúcia" a udalosti po nej boli podľa KSS namierené proti občanovi. reklama
 
"Výsledkom spoločensko-politických reklama
 zmien bola kriminálna privatizácia, primitívne
rozkradnutie štátneho majetku a zadlženie celej spoločnosti voči zahraničiu. Došlo k totálnej likvidácii priemyselnej a poľnohospodárskej štruktúry hospodárstva krajiny. Občan prišiel takmer o všetky výdobytky povojnového vývoja. Dnes platí za všetko - za vzdelanie za zdravie. Sociálny systém je totálne zdevastovaný, ohrozené sú starobné dôchodky. Dlhodobo pretrváva vysoká miera nezamestnanosti. Kriminalita, narkománia a egoizmus sú bežným javom dnešnej spoločnosti."

Socializmus bol pre ľudí najlepším modelom, myslí si nasledovníčka komunistickej strany, ktorá mala v socializme ako jediná strana v štáte ústavou zakotvenú jedinečnú moc.

Zdroj: SITA          

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

    

Kandidáti na poslancov do VÚC za KSS:

 
Čísla na krúžkovanie:
 
2. Albert ALBERT, RSDr., 63 rokov, dôchodca, Pavlova Ves 14,
 
6. Vladimír CISÁR Ing., 55 rokov, riaditeľ technických služieb,
Liptovský Hrádok, Prekážka727,
 
17. Ján HOLEC , 56 rokov, výsluhový dôchodca, Liptovský Mikuláš,
1. mája 1945/53,
 
20. Magdaléna JURÍKOVÁ, 54 rokov, nezamestnaná, Prosiek 69,
 
21. Michal KOTIAN, RSDr., 62 rokov, dôchodca, Liptovský
Mikuláš, Československej brigády 1878/ 15,
 
42. Drahomír VALLO, 58 rokov, výpravca, Pavlova Ves 27.
 
 
      Volebný program KSS pre voľby do VÚC
 
Ako kandidáti na poslancov do Vyššieho územného celku Žilinského samosprávneho
kraja do svojho volebného programu si dávame také ciele, aby sa skvalitnil život obyčajného
človeka, aby mohol dôstojne žiť každý občan nášho kraja. V triedne rozdelenej spoločnosti,
kedy vznikla silná trieda bohatých, ktorá má moc a média v rukách chceme aspoň
zmierniť dopady rôznych nespravodlivých opatrení na ľudí práce a najzraniteľnejších
skupín obyvateľstva. Náš program je nasledovný:
• Snažiť sa cestou úradu práce sociálnych vecí a rodiny vytvárať nové pracovné miesta v
kraji a okrese, obmedziť prepúšťanie a vysťahovalectvo z kraja, najmä mladých a vzdelaných
ľudí. Dosiahnuť mzdu za prácu aká je v iných najmä v južných krajoch.
• V sociálnej oblasti sa budeme snažiť podporovať zvýšenie najnižších dôchodkov a miezd,
dosiahnuť spravodlivosť pri umiestňovaní do „starobincov“ a domov sociálnych služieb bez
korupcie a skladania financií pri umiestnení do nich. Budem podporovať výstavbu
sociálnych bytov najmä pre mladé a začínajúce rodiny ako i sociálne odkázané rodiny bez
rozdielu národnej či etnickej príslušnosti.
• V oblasti školstva dosiahnuť vyššiu kvalitu vzdelanie, rozdeľovanie finančných prostriedkov
bez závislosti na počte študentov. Dosiahnuť bezplatné vzdelávanie podľa Ústavy SR,
dôraz položiť na súkromné školy.
• Nedopustiť rušenie nemocníc v našom okrese, vytváranie súkromných kliník a zdravotníckych
služieb. V oblasti zdravotníctva dosiahnuť čo najlacnejšiu prevádzku. Pre lekárov
zaslúžené platy podľa výkonu. Zlepšiť liekovú politiku v platbách najmä pre lieky a liečivá
trvalého užívania.
• V doprave dosiahnuť zjednotenie prevádzky železničnej, autobusovej a MHD, tak aby na
seba nadväzovali a nie ju predražovali. Skvalitniť údržbu komunikácií v okrese, najmä
počas zimy a opravy komunikácií.
• Zamedziť výstavbu závodov a bytových jednotiek na ornej pôde, podporiť obrábanie
pôdy aj s nižšou bonitou. Zamedziť predávanie lesov a pôdy zahraničnému kapitálu najmä
v chránených oblastiach TANAPU a NAPANTU .
• Dosiahnuť, aby ceny za plyn, elektrinu a vodu boli rovnaké, alebo nižšie ako v iných
samosprávnych krajoch, kde sú určite buď rovnaké, alebo vyššie náklady na ich zabezpečenie.
• Zabezpečiť, aby finančné prostriedky protikrízových opatrení smerovali k tým čo ich
najviac potrebujú a nie ku kapitalistom, najmä zahraničným.
• Zabezpečiť účinnú kontrolu správy verejného majetku v užívaní VÚC.
• Dosiahnuť dostupnosť kultúry pre každého obyvateľa samosprávneho kraja. Vytvárať
podmienky na zachovávanie kultúry pre ďalšie generácie.
Všetky úlohy ktoré si dávame sa nedajú vyjadriť v skrátenej forme, preto chceme svoje ciele
povedať jednou vetou, chceme robiť tak, aby sa mal lepšie aj obyčajný človek a nielen
zbohatlíci.
TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok