Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Krajský výbor KSS Žilina

Stanovy Komunistickej strany Slovenska

- prijaté na V. zjazde KSS - 


Komunistická strana Slovenska / ďalej KSS / je politickou stranou pôsobiacou na území Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o politických stranách a hnutiach č. 424/1991 Zb. Na svoje označenie používa skratku KSS. Sídlom jej ústredných orgánov je Bratislava.

Programovým cieľom KSS je socializmus – spoločnosť demokratická, politicky a hospodársky pluralitná, spoločnosť slobodných a rovnoprávnych občanov, samosprávna, prosperujúca a sociálne spravodlivá, umožňujúca všetkým pracovať, využívať najnovšie poznatky vedeckotechnického rozvoja, poskytujúca každému možnosť aktívne sa zúčastňovať na vytváraní vlastnej budúcnosti. Spoločnosť, ktorá zabezpečí všetkým občanom dôstojnú životnú úroveň. Spoločnosť, ktorá sa stará o zlepšovanie životného prostredia, presadzujúca bezpečnosť a mier.

KSS vychádza z marxisticko-leninského učenia a praxe výstavby socializmu, nadväzujúca na pozitívne výsledky KSČ a KSS na Slovensku, na pokrokové tradície národného demokratického robotníckeho a protifašistického hnutia nášho ľudu. Je stranou vlasteneckou a internacionálnou.

KSS usiluje o to, aby bola stranou masovou. V centre pozornosti KSS je predovšetkým presadzovanie oprávnených požiadaviek a potrieb občanov, ktorí sa živia prácou svojich rúk a umom, sociálne slabých vrstiev a obetí kapitalistického systému.

ODDIEL I.

Členstvo v KSS

Článok 1.

Členom KSS môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, súhlasí s jej programom, riadi sa jej stanovami, pracuje v jednej z jej základných organizácii (ďalej ZO), alebo ako individuálny člen, podporuje ju pravidelnými príspevkami a nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo hnutia. O udelení výnimky rozhoduje ÚV KSS.

Článok 2.

KSS je otvorená pre všetkých občanov, ktorí svojou činnosťou usilujú o sociálne spravodlivú spoločnosť. S členstvom v KSS je nezlučiteľná podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačovaniu práv a slobôd občanov, alebo iná činnosť, ktorá je v rozpore s Listinou základných práv a slobôd občanov a
s medzinárodnými dokumentmi o ľudských, občianskych a politických právach, propagácia násilia, fašizmu, národnej, národnostnej, rasovej a náboženskej neznášanlivosti.

Článok 3.

O prijatí do KSS rozhoduje členská schôdza na základe prihlášky a odporúčania výboru ZO. Členstvo v KSS vzniká prijatím žiadateľa na členskej schôdzi. V prípade individuálneho členstva vzniká dňom jeho prijatia na príslušnom straníckom orgáne, ktorý súčasne rozhodne o spôsobe zapojenia do práce v KSS.

Článok 4.

Osvedčením o členstve v KSS je členský preukaz KSS vydaný ÚV KSS, ktorý je majetkom strany.

Článok 5.

Členstvo v KSS zaniká úmrtím, vystúpením člena, vznikom členstva v inej politickej strane alebo hnutí, alebo zrušením za konanie, ktoré je nezlučiteľné s programom a stanovami KSS, a poškodzuje stranu na verejnosti. O ukončení členstva rozhoduje členská schôdza trojpätinovou väčšinou prítomných členov organizácie. U individuálneho člena o ukončení členstva rozhoduje stranícky orgán, ktorý ho prijal.

Článok 6.

Z členstva v KSS a rozhodnutí jej orgánov nesmú vyplývať nijaké skutočnosti, ktoré by členov ovplyvňovali pri výkone ich povolania, alebo funkcie. V prípade, kde to zákon zakazuje alebo kde to vyžaduje verejný záujem, sa členom KSS pozastavuje členstvo v KSS.

Článok 7.

Na realizácii programových cieľov KSS sa okrem jej členov môžu zúčastňovať aj nečlenovia strany – sympatizujúci občania. Môžu vyjadrovať svoje názory, predkladať návrhy a žiadať, aby o nich členská schôdza rokovala. Tiež je možné vytvárať kluby (napr. žien, mládeže, pre prácu s deťmi a pod.)

 

 

ODDIEL II.

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV KSS.

Článok 8.

Všetci členovia KSS sú si rovní, majú rovnaké práva i povinnosti.

 

Člen strany má právo :

a) slobodne si zvoliť ZO, kde chce pracovať,

b) voliť a byť volený do orgánov KSS a byť navrhovaný do verejných funkcií, na základe návrhu, ZO, alebo niektorého príslušného orgánu KSS,

c) zúčastňovať sa aj na činnosti profesných a záujmových klubov KSS, ktoré sa vytvárajú pri straníckych organizáciách a orgánoch, ale neplnia funkciu ZO,

d) zúčastňovať sa na tvorbe politiky strany vo svojej ZO i na ďalších stupňoch organizačnej výstavby,

e) predkladať na prerokovanie návrhy, obhajovať ich, pokiaľ stranícka organizácia alebo orgán neprijme iné uznesenie,

f) zúčastňovať sa na zasadaní orgánov, na ktorých sa rokuje o osobe člena, jeho návrhoch, pripomienkach, alebo kritike,

g) kritizovať na straníckych schôdzach ktoréhokoľvek člena, alebo funkcionára strany nezávisle od jeho funkcie,

h) požadovať, aby, osoby, ktoré potláčajú kritiku, boli brané k straníckej zodpovednosti až po zrušenie členstva,

ch) odvolávať sa proti rozhodnutiu organizácií alebo orgánu až po ústrednú rozhodcovskú komisiu KSS,

i) byť informovaný o priebehu a záveroch zasadaní orgánov KSS.

Člen strany je povinný :

a) dodržiavať stanovy KSS,

b) aktívne sa zúčastňovať na činnosti ZO,

c) pravidelne platiť členské príspevky,

d) upevňovať ideovú, akčnú a organizačnú jednotu strany,

e) presadzovať plnenie programu strany, získavať preň ďalších spoluobčanov, propagovať ho na verejnosti,

f) zodpovedne vykonávať zverené stranícke a verejné funkcie a skladať účty orgánu, ktorý ho nimi poveril alebo do nich odporučil,

g) rešpektovať a zodpovedne plniť demokraticky prijaté rozhodnutia väčšiny a uznesenia vyšších straníckych orgánov,

h) podľa svojich možností zúčastňovať sa na tvorbe materiálnych a finančných zdrojov KSS, zodpovedne s nimi hospodáriť.

 

 

 

 

ODDIEL III.

Organizácia a orgány KSS

Článok 9.

Členovia KSS sa združujú do ZO, spravidla podľa územného princípu. ZO tvoria najmenej traja členovia KSS. Vznik ZO registruje OV a potvrdzuje Sekretariát ÚV KSS /ďalej SÚV KSS/, ktorý vydáva osvedčenie .

Článok 10.

Orgány KSS sa tvoria v súlade s programom KSS a územno–správnym členením SR.

Článok 11.

Najvyšším orgánom ZO je členská schôdza, ktorú zvoláva výbor najmenej raz za dva mesiace. Mimoriadne ju môže zvolať na žiadosť najmenej polovice členov ZO, alebo rozhodnutia vyššieho orgánu strany.

Článok 12.

Členská schôdza ZO :

a) rozhoduje o prijatí za člena a o ukončení členstva,

b) vytvára podmienky na to, aby sa každý člen ZO mohol aktívne zúčastňovať straníckeho života,

c) analyzuje politickú, ekonomickú a sociálnu situáciu v okruhu svojej pôsobnosti a podľa svojich možností prijíma opatrenia na riešenie problémov,

d) schvaľuje rozpočet ZO, kontroluje jeho plnenie a schvaľuje ročnú finančnú správu a správu o inventarizácii majetku,

e) prerokováva materiály a uznesenia vyšších straníckych orgánov, rozpracováva ich na podmienky ZO a zabezpečuje ich realizáciu prostredníctvom členov ZO,

f) volí a odvoláva predsedu a členov výboru ZO, revízorov, delegátov na okresnú konferenciu podľa kľúča stanoveného okresným výborom,

g) odporúča svojich členov za členov vyšších straníckych orgánov a komisií a kandidátov na poslancov do samosprávy obcí, miest, VÚC a NR SR.

Článok 13.

Výbor ZO organizuje činnosť ZO, rozhoduje o deľbe práce členov výboru, vedie hospodárenie a zvoláva členské schôdze. O svojej činnosti pravidelne informuje členskú schôdzu ZO a je v pravidelnom kontakte s príslušným okresným výborom KSS.

Článok 14.

V záujme koordinácie činnosti strany a jednotného postupu sa ZO združujú do okresných organizácií KSS. Okresnú organizáciu tvoria najmenej tri ZO.

Článok 15.

Najvyšším orgánom okresnej organizácie KSS je okresná konferencia, ktorá sa schádza raz za dva roky. Mimoriadnu okresnú konferenciu môže zvolať okresný výbor na žiadosť najmenej polovice ZO tvoriacich okresnú organizáciu KSS alebo na základe rozhodnutia ÚV.

 

Okresná konferencia :

a) hodnotí:

* prácu okresnej organizácie a jej orgánov za uplynulé obdobie a vytyčuje
úlohy pre prácu strany v budúcom období,

 

b) volí:

* predsedu okresného výboru KSS

* členov okresného výboru podľa návrhov ZO,

* členov okresnej revíznej komisie,

* delegátov na krajskú konferenciu KSS,

c) odporúča

* kandidátov na členov KV, KRK KSS a na členov Ústredného výboru KSS
(ďalej len ÚV KSS), Ústrednej revíznej komisie (ďalej len ÚRK), Ústrednej
rozhodcovskej komisie (ďalej len ÚroK).

* kandidátov na delegátov zjazdu KSS.

Článok 16.

Okresný výbor je najvyšším orgánom okresnej organizácie v období medzi konferenciami. Jeho zasadanie zvoláva predsedníctvo okresného výboru KSS najmenej 4x ročne.

Okresný výbor :

a) volí a odvoláva:

* členov predsedníctva, podpredsedov, prípadne ďalších funkcionárov
okresného výboru a stanoví, ktorý z podpredsedov bude zástupcom predsedu,

 

b) uvoľňuje a kooptuje:

* v období medzi konferenciami na návrh ZO nových členov okresného výboru
KSS, maximálne do 1/3 členov,

c) prijíma opatrenia:

 

* na realizáciu uznesení okresnej konferencie a vyšších straníckych orgánov,

* k správe ORK

 

d) schvaľuje:

 

* rozpočet, kontroluje jeho plnenie a predkladá KV KSS a ÚV KSS ročnú
finančnú správu a správu o inventarizácii majetku,

 

 

e) riadi a kontroluje:

 

* činnosť ZO,

 

f) odporúča:

 

* na základe návrhov ZO svojich zástupcov na poslancov do zastupiteľských
zborov.

 

g) ustanovuje:

 

* klub poslancov miestnej samosprávy za KSS a schvaľuje jeho predsedu.

Článok 17.

V období medzi zasadaniami okresného výboru je výkonným orgánom predsedníctvo okresného výboru. Organizuje plnenie uznesení a pripravuje zasadanie okresného výboru. Jeho zasadanie zvoláva predseda okresného výboru KSS najmenej jedenkrát mesačne.

Článok 18.

Okresné organizácie sa združujú do krajských organizácií.

Článok 19.

Najvyšším orgánom krajskej organizácie je krajská konferencia, ktorá sa schádza raz za dva roky. Mimoriadnu krajskú konferenciu zvolá krajský výbor na žiadosť najmenej polovice okresných organizácií, alebo na základe rozhodnutia ÚV KSS.

 

 

Krajská konferencia :

a) hodnotí:

* prácu krajskej organizácie, jej orgánov, vytyčuje úlohy pre ďalšie obdobie,

b) volí:

*predsedu krajského výboru,

*členov krajského výboru, na základe návrhov okresných konferencií,

*krajskú revíznu komisiu na základe návrhov okresných konferencií

*delegátov na zjazd, na základe návrhov okresných konferencií

 

c) odporúča:

* kandidátov na členov ÚV KSS, ÚRK KSS a ÚRoK KSS.

Článok 20.

Najvyšším orgánom medzi konferenciami je krajský výbor. Riadi OV KSS v kraji. Zasadanie krajského výboru zvoláva jeho predsedníctvo spravidla 4 krát ročne.

Krajský výbor :

a) volí a odvoláva:

* členov predsedníctva, podpredsedov, prípadne ďalších funkcionárov
krajského výboru a stanoví, ktorý z podpredsedov bude zástupcom predsedu,

b) uvoľňuje a kooptuje:

* v období medzi konferenciami na návrh okresných výborov nových členov
krajského výboru, maximálne do 1/3 členov KV KSS,

 

c) navrhuje:

* na základe žiadosti aspoň polovice okresných výborov odvolanie svojho
zástupcu z ÚV KSS a miesto neho odporúča kooptáciu nového,

* na základe odporúčania OV KSS svojich zástupcov do vyšších straníckych
orgánov a komisií, kandidátov NR SR na poslancov.

 

d) realizuje:

* uznesenia zjazdu KSS, zasadaní ÚV KSS a krajskej konferencie,

 

e) riadi a kontroluje:

* činnosť OV KSS

 

 

 

f) schvaľuje:

* rozpočet, kontroluje jeho plnenie a predkladá ÚV KSS ročnú finančnú
správu a správu o inventarizácii majetku

* kandidátov na poslancov do krajského samosprávneho orgánu,

 

g) ustanovuje:

* Klub starostov a primátorov za KSS vo VÚC a schvaľuje jeho predsedu.
h) prijíma:
* opatrenia k správe KRK KSS.

 

Článok 21.

V období medzi zasadaniami krajského výboru je výkonným orgánom predsedníctvo krajského výboru. Organizuje plnenie uznesení krajského výboru a pripravuje jeho rokovanie. Odporúča a potvrdzuje predsedov OV KSS. Zasadanie Predsedníctva krajského výboru zvoláva predseda krajského výboru KSS, najmenej raz mesačne.

Článok 22.

Najvyšším orgánom KSS je zjazd, ktorý zvoláva ÚV KSS najmenej raz za štyri roky. Delegátov zjazdu volia krajské konferencie na základe odporúčaní okresnej konferencie podľa kľúča stanoveného ÚV KSS.

Zjazd KSS :

 

a) hodnotí:

* prácu strany od ostatného zjazdu a schvaľuje ďalšie úlohy strany,

 

b) volí:

* predsedu ÚV KSS na základe návrhov KV,

* členov ÚV KSS,

* ústrednú revíznu komisiu,

* ústrednú rozhodcovskú komisiu,

 

c) schvaľuje:

* Program a Stanovy KSS

* správu o činnosti ÚV KSS

* správu o hospodárení KSS

* správu ÚRK KSS,

* správu ÚroK KSS.

* úlohy KSS na ďalšie obdobie

* Štatút revíznych komisií KSS

* Štatút ÚroK KSS.

 

Článok 23.

Najvyšším orgánom strany v období medzi zjazdmi je Ústredný výbor KSS. Jeho zasadanie zvoláva Predsedníctvo ÚV KSS najmenej trikrát do roka.

 

Ústredný výbor :

a) volí a odvoláva:

* členov Predsedníctva a Sekretariátu ÚV KSS,

* tajomníka ÚV KSS

* podpredsedov ÚV KSS.

 

b) odvoláva a kooptuje:

* na základe žiadosti krajských a okresných výborov medzi zjazdmi členov
ÚV KSS, maximálne do 1/3 členov ÚV KSS,

 

c) schvaľuje:

* rozpočet ÚV KSS a kontroluje jeho plnenie,

* štatutárnych zástupcov predsedu ÚV KSS,

* smernicu ÚV KSS o hospodárení strany,

* ročnú finančnú správu,

* správu o inventarizácii majetku strany,

* v prípade potreby zmeny v organizačnej výstavbe a štruktúre KSS, ktoré
predkladá na potvrdenie najbližšiemu zjazdu KSS,

* kandidátku KSS na poslancov do NR SR, Európskeho parlamentu
a náhradníka na uvoľnený mandát.

*organizačný poriadok ÚV KSS

 

d) riadi
* KV KSS,

e) prijíma:

* postup strany pri realizácii zjazdových uznesení a organizuje jej činnosť
medzi zjazdami,

 

f) zvoláva:

* zjazd strany a pred parlamentnými voľbami celoštátnu konferenciu KSS

 

g) vytvára:

* odborné komisie

* za účelom vytvárania odborného, personálneho zázemia a obsahového
zamerania politiky a činnosti strany odborné sekcie pre jednotlivé oblasti
života spoločnosti.

 

 

Článok 24.

V období medzi zasadaniami ústredného výboru riadi stranícku prácu Predsedníctvo ÚV KSS. Jeho zasadanie zvoláva predseda ÚV KSS, najmenej 6 krát do roka.

Článok 25.

Predsedsedníctvo ÚV KSS :

a) pripravuje zasadnutia ÚV KSS a organizuje plnenie prijatých uznesení,

b) prijíma:

* politické stanoviská k zásadným legislatívnym návrhom predkladaným NR
SR, ktoré sú záväzné pre prácu Klubu poslancov NR SR za KSS,

* politické stanoviská k aktuálnej situácii na slovenskej politickej scéne a k
aktuálnym otázkam v politickej, hospodárskej a sociálnej oblasti života
spoločnosti,

 

c) schvaľuje:

* pracovný poriadok Sekretariátu ÚV KSS (ďalej len SÚV)

* zásady personálnej práce strany

* mzdový poriadok KSS

* zásady činnosti Klubu starostov obcí a primátorov miest zvolených za KSS,
jeho predsedu a podpredsedu

 

d) schvaľuje a uvoľňuje:

* politických pracovníkov SÚV KSS,

* predsedu a podpredsedu Klubu poslancov NR SR za KSS

 

 

Článok 26.

Sekretariát ÚV KSS:

a ) zabezpečuje:

* politicko–organizačnú prácu strany a obsahovú prípravu zasadaní
Predsedníctva ÚV KSS. Jeho činnosť riadi predseda alebo z poverenia
predsedu tajomník ÚV KSS.

 

b) schvaľuje a uvoľňuje:

* administratívno-technických pracovníkov SÚV KSS.

 

c) registruje:

* vznik a zánik ZO, ďalších orgánov KSS a vydáva osvedčenie.

 

Článok 27.

Predsedníctvo a sekretariát podávajú ústrednému výboru správu o svojej činnosti.

Článok 28.

Ústredná revízna komisia je volená zjazdom strany. Zo svojich členov volí predsedu. Jej činnosť sa riadi Štatútom, ktorý schvaľuje zjazd KSS. Kontroluje hospodárenie ÚV KSS a poskytuje metodickú pomoc revíznym komisiám nižších stupňoch straníckej výstavby. Predkladá ústrednému výboru stanovisko k návrhu rozpočtu KSS na príslušný kalendárny rok, k správe o hospodárení a inventarizácii majetku KSS. O svojej činnosti priebežne informuje ÚV KSS a predkladá správu zjazdu KSS. Na požiadanie ÚV KSS uskutočňuje kontrolu hospodárenia ktoréhokoľvek orgánu alebo organizácie na nižšom stupni organizačnej výstavby KSS. Tieto funkcie plnia aj revízne komisie na nižších stupňoch organizačnej výstavby KSS a to vo vzťahu k orgánom, na úrovni ktorých sú konštituované.

Článok 29.

Ústredná rozhodcovská komisia je volená zjazdom strany. Zo svojich členov volí predsedu. Jej činnosť je riadená Štatútom, ktorý schvaľuje zjazd KSS. Rieši rozpory medzi členmi KSS, členmi a ZO, členmi a orgánmi KSS, a o svojej činnosti priebežne informuje ÚV KSS a predkladá správu zjazdu KSS.

 

 

ODDIEL IV.

 
Zásady činnosti, rozhodovania a volieb KSS

Článok 30.

Hlavnou zásadou organizačnej výstavby, vnútorného života a činnosti KSS je demokratický centralizmus ako dialektické uplatňovanie jednoty vnútrostraníckej demokracie, uvedomelej straníckej disciplíny, jednoty práv a povinností.

 

Článok 31.

Pri tvorbe orgánov KSS a na ich zasadaniach sa uplatňuje princíp vnútrostraníckej demokracie, kolektívneho rozhodovania a osobnej zodpovednosti. Všetky stranícke orgány sa tvoria zdola nahor a zo svojej činnosti sa zodpovedajú orgánom, ktoré ich navrhli a zvolili.

Článok 32.

Stranícke orgány rozhodujú v súlade so Stanovami KSS, na základe schváleného rokovacieho poriadku príslušného orgánu strany.

 

 

Článok 33.

Na rovnakej úrovni organizačnej štruktúry KSS je nezlučiteľná funkcia člena revíznej alebo rozhodcovskej komisie s funkciou v ďalších orgánoch strany.

 

Článok 34.

Člen strany môže byť predsedom, podpredsedom resp. tajomníkom iba na jednom stupni organizačnej výstavby strany.

Článok 35.

Najvyššími orgánmi na príslušnej úrovni sú samosprávne orgány. Samosprávnymi orgánmi sú členské schôdze ZO, okresné a krajské konferencie, celoštátna konferencia a zjazd KSS.

Článok 36.

Zasadania orgánov KSS sú spravidla verejné. O neverejnom zasadaní rozhodujú členovia.

 

Článok 37.

Zvolení členovia orgánov KSS sa pri výkone svojich funkcií riadia Stanovami a Programom KSS.

Článok 38.

Orgány KSS sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica prítomných členov orgánu, s výnimkou rozhodnutia o ukončení členstva.

Článok 39.

Rozhodnutia vyšších straníckych orgánov sú pre nižšie orgány záväzné. Člen ako aj menšina sa disciplinovane podriaďuje rozhodnutiam väčšiny.

Článok 40.

O spôsoboch volieb a hlasovania rozhoduje príslušný orgán.

Článok 41.

Zvolení delegáti na okresné, krajské konferencie a zjazd strany majú mandát delegátov
na celé obdobie medzi konferenciami a zjazdami strany.
V odôvodnených prípadoch – úmrtie, zánik členstva, preradenie do inej okresnej organizácie resp. ZO, alebo na vlastnú žiadosť môže členská schôdza zrušiť svojmu členovi mandát delegáta okresnej konferencie a schváliť mandát inému členovi ZO, o čom informuje príslušný okresný výbor. Podobne postupuje aj okresný a krajský výbor KSS. Na návrh KV KSS môže ÚV KSS zbaviť mandátu delegáta zjazdu a na miesto neho zvoliť iného.

 

ODDIEL V.
Hospodárenie
Článok 42.

KSS je organizácia s právnou subjektivitou. V jej mene koná v súlade s rozhodnutiami orgánov predseda alebo z jeho poverenia jeden z podpredsedov a tajomník. Rozsah právomocí ZO, OV, KV KSS pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami určí ÚV KSS smernicou pre hospodárenie strany.

Článok 43.

Príjmami KSS môžu byť:

• príjmy z členských príspevkov,

• príjmy z darov,

• príjmy z dedičstva,

• príjmy z predaja a prenájmu ich hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku,

• príjmy z úrokov z vkladov ich prostriedkov v bankách,

• príjmy z pôžičiek a úverov,

• podiel na zisku z podnikania,

• príspevky zo štátneho rozpočtu,

Výšku členských príspevkov stanovuje ÚV KSS.

Článok 44.

KSS nesmie vo vlastnom mene vykonávať podnikateľskú činnosť. Môže sa však podieľať na založení právnickej osoby, alebo zúčastňovať sa ako člen alebo spoločník v rozsahu vymedzenom zákonom.

Článok 45.

Orgány strany vedú účtovníctvo podľa platných smerníc ÚV KSS a príslušných noriem platných v SR. Hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov kontrolujú príslušné revízne komisie KSS. Rozpočet a jeho plnenie sú vnútrostraníckym dokumentom prístupným každému členovi. Výročnú finančnú správu predkladá ÚV KSS jedenkrát ročne NR SR a o jej obsahu informuje členskú základňu.

Článok 46.

Majetok KSS tvorí majetok všetkých orgánov a organizácií KSS. Za svoje záväzky zodpovedá celým svojim majetkom. Členovia strany za záväzky strany nezodpovedajú ani neručia. V prípade zániku strany zjazd stanoví právneho nástupcu majetku KSS.

 

Článok 47.

O vytvorení plateného aparátu strany na nižších článkoch straníckej výstavby rozhodne ÚV KSS.

 

ODDIEL VI.
KSS v politickom systéme

Článok 48.

KSS rešpektuje otvorený a rovnoprávny dialóg a demokratickú pluralitu, aktívne sa zúčastňuje života spoločnosti v procese zjednocovania ľavicových síl samostatne, alebo aj v rámci koalície, prípadne v iných združeniach.

Stranícke orgány a organizácie spolupracujú s občianskymi združeniami a iniciatívami, ktoré sa usilujú o demokratický a sociálne orientovaný vývoj spoločnosti.

Článok 49.

Členovia zastupiteľstiev zvolení za KSS vytvárajú kluby poslancov, ktoré sa riadia právnymi predpismi.

Poslanec zvolený za KSS sa vo svojej činnosti riadi Programom a Stanovami strany a uzneseniami straníckych orgánov. Rozhodnutia orgánov KSS sú pre poslancov a ich činnosť v príslušnom zastupiteľskom orgáne záväzné.

Článok 50.

Návrhy na rozhodnutie orgánov ÚV KSS k zásadným politickým otázkam a návrhom zákonov predkladá predseda Klubu poslancov NR SR za KSS.

Článok 51.

Poslanci zvolení za KSS majú právo zúčastňovať sa a predkladať návrhy na rokovania straníckych orgánov a organizácií na príslušnom stupni straníckej výstavby. O svojej činnosti pravidelne informujú príslušné stranícke orgány a organizácie.

Článok 52.

Orgány a organizácie KSS poskytujú poslancom zvoleným za KSS potrebné informácie a pomoc.

Článok 53.

Poslanci, členovia KSS po dohode s príslušným straníckym orgánom poskytujú okrem členských príspevkov ďalšiu finančnú podporu strane.

Článok 54.

Orgány KSS vytvárajú v súčinnosti s poslancami, starostami obcí a primátormi miest odborné komisie pre komunálnu politiku.

ODDIEL VII.

Záverečné ustanovenia

Článok 55.

O vstupe do združení a organizácií politických strán a hnutí, alebo volebných koalícií, rozhoduje ÚV a potvrdzuje zjazd KSS, alebo celoštátna konferencia.

 

Článok 56.

O zániku, zlúčení, rozpustení, alebo zmene názvu strany rozhoduje na základe výsledkov vnútrostraníckeho referenda zjazd KSS. Toto rozhodnutie však nadobudne platnosť až po uplynutí troch mesiacov.
 

TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok