Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Krajský výbor KSS Žilina

Politicko – organizačné zabezpečenie výročných členských schôdzí ZO KSS a konferencií KSS v pôsobnosti KV KSS v ŽILINE
14.11.2007


Žilina november 2007


I.     Rok 2008 bude pre KSS veľmi významný najmä preto, že budeme   komplexne hodnotiť výsledky, ktoré sme v KSS dosiahli od Mimoriadneho zjazdu KSS. Budeme hodnotiť ako sa nám podarilo, alebo nepodarilo vyriešiť v podstate určitú krízu po neúspechu vo voľbách do NR SR. Ďalej si budeme stanovovať ciele a mimoriadne náročné úlohy k príprave celej strany na VI. zjazd KSS. Už výročné rokovania ZO KSS si budú hodnotiť svoje možnosti pri výbere a odporúčať kandidátov na tak významné posty ako sú poslanci do Európskeho parlamentu, poslanci do NR SR. Vecne sa zamyslieť na základe výsledkov, nad komunálnymi voľbami a nad personálnou prípravou ďalších volieb samosprávnych orgánov a volieb do VÚC.

     ZO KSS majú mimoriadne postavenie v štruktúre straníckej výstavby, preto     v záujme kvalitného zabezpečenia VČS musia svoju pozornosť zamerať predovšetkým na:
- komplexné zhodnotenie činnosti výboru ZO KSS, jednotlivých funkcionárov, ich konkrétny podiel na rozvoji činnosti organizácie,
- posúdiť stav členskej základne, jej zloženie, možnosti jej skvalitňovania, rozširovania najmä mladými ľuďmi,
- zhodnotiť pôsobenie ZO KSS v komunálnej politike, ako organizačne a personálne boli zabezpečené voľby do samosprávnych orgánov,
- posúdiť politickú, ekonomickú, sociálnu situáciu v kruhu svojho pôsobenia a predložiť návrh riešení tak, aby občania pociťovali vplyv ZO KSS na politické dianie v obci či meste,
- podľa možností zhodnotiť spoluprácu s miestnym zastupiteľstvom, starostom obce, primátorom mesta, ktorý kandidoval za KSS, alebo bol v koalícii zvolený,
- posúdiť spoluprácu s ostatnými politickými subjektmi vo svojej pôsobnosti,
- na rokovaniach zaujať stanovisko k návrhu zmien  v Stanovách KSS,
- mimoriadnu pozornosť venovať hospodáreniu strany, príspevkovej disciplíne členov a štvrťročnej uzávierke hospodárenia a jej včasnému odovzdaniu,
- navrhnúť opatrenia k ďalšiemu rozvoju a skvalitňovaniu vnútrostraníckej činnosti, obsahovej a politicko – organizátorskej práce ZO KSS.

 Hodnotenie činnosti na rokovaniach VČS musí vyústiť do záverov:
-    do akej miery sa podarilo zrealizovať zjazdové úlohy a uznesenia, závery    
     krajskej a okresnej konferencie KSS,
- prijať postup na kvalitné zabezpečenie úloh v predzjazdovom období,   
formou plánu na budúci rok 2008,
- ako vytvoriť prostredie na zomknutie straníckych kolektívov, aby sa   
vytváralo súdružské prostredie a kamarátske vzťahy.
Kvalitné zabezpečenie rokovaní VČS dáva predpoklad aj kvalitnej príprave okresných a krajskej konferencie KSS, ktoré zhodnotia výsledky v jednotlivých okresoch a nakoniec i kraja, ktoré dôsledne prehodnotia plnenie úloh V. a mimoriadneho zjazdu KSS, ale aj jednotlivých zasadnutí ÚV KSS. Pre OV KSS je dôležitá úloha aktívne napomôcť pri príprave na VČS, sledovať ich rokovania, analyzovať pripomienky, ktoré budú vznesené a na základe analýzy celkových výsledkov pripravovať okresné konferencie KSS. Krajská konferencia zavŕši výročnú kampaň a z jej rokovania vzídu zásadné stanoviská, ktoré budú plne využité pri príprave riadneho VI. zjazdu KSS. Pred začatím výročnej kampane sa uskutoční 1. 12. 2007 zasadanie ÚV KSS spoločne s poradou predsedov OV KSS a KV KSS a následne sa uskutoční zasadanie KV KSS Žilina.


II. Výročné členské schôdze ZO KSS uskutočniť v termíne: od 15.12 2007  
      do 15. 2. 2008.
Odporúčaný program:
1.   Otvorenie, schválenie programu, voľba mandátovej, volebnej a návrhovej   
      komisie ( v málopočetných ZO, zvoliť iba komisiu návrhovú, resp. poveriť  
      jednotlivcov),
2.   Správa o činnosti ZO KSS pri plnení záverov od poslednej VČS pri  
      realizácii úloh okresnej a krajskej konferencie KSS V. a mimoriadneho  
      zjazdu KSS,
3.   Informácia o hospodárení ZO KSS, Správa revízora ZO,
4.   Návrh stanoviska ZO KSS k návrhom zmien v Stanovách KSS,
5.   Návrh stanoviska VČS KSS k návrhu koncepcie činnosti KSS po VI. zjazde 
      KSS,
6.   Diskusia
7.   Voľba predsedu , členov výboru ZO, revízora účtov, schválenie návrhov na 
      členov OV a KV KSS, delegátov na okresnú, krajskú konferenciu KSS
      a VI. zjazd KSS,
8.   Návrh plánu práce ZO KSS do VI. zjazdu KSS,
9.   Návrh uznesenia z rokovania VČS ZO KSS,
10.  Záver
          Termín konania VČS ZO KSS nahlásiť na OV KSS, tak, aby OV KSS mohol na VČS vyslať svojho zástupcu. Kľúč delegátov na okresnú konferenciu si určia okresy podľa počtov členov a možnosti rokovacej miestnosti. Po uskutočnení VČS KSS do 5 dní odovzdať zápis na OV KSS.

TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok